Avlopp (Avloppssystem)

Avlopp, eller avloppssystem, är ett system för att avleda och ta hand om avloppsvatten. I dagligt tal kan avlopp även ha betydelsen avloppsvatten.

I tekniska sammanhang anses avlopp vara en samlingsterm för system för dagvatten och spillvatten. Dagvatten är regnvatten och vatten från till exempel snösmältning. Spillvatten indelas oftast i svartvatten, som är det som spolas ut från toaletter, och BDT-vatten (även kallat gråvatten), som är smutsigt vatten från bad, duschar, diskning och tvätt.

Har du akut stopp i avloppet och behöver akut professionell hjälp? Vi på Avloppsjouren har jour 24 timmar om dygnet och oss kan du ringa när som helst, bättre att ringa i tid för underhållning än att ringa när det är akut, då det kan tillkomma mycket kostnader vid jour tider och eventuella skador vid akuta problem med avlopp. Vi brukar säga att man ska underhållsspola sitt avlopp vart tredje till femte år för att vara helt säker på sin vatten- och avloppssituation. Vill du veta mer om propplösnings metoder eller hur du kan lösa stopp i diskhon, vasken eller toaletten själv? Luktar en av dina avloppsledningar illa, detta beror oftast på att smuts har fastnat i dina rör, klicka här för att läsa mer om illaluktande avlopp och hur du bäst löser problemet! Eller vill veta mer om vad du ej bör slänga i ditt avlopp för att undvika framtida problem? Klicka här.

avlopp avloppssystem avloppsledning

Historia

Lätta varianter av Avloppssystem utvecklades redan före Kristus. Antikens Rom hade ett välordnat kloaksystem, varav lämningar ännu återstår i den berömda Cloaca Maxima, som anlades omkring 600 f. Kr. Även i Alexandria, Jerusalem & Karthago fanns under städernas storhetstid omfattande kloakanläggningar. Ganska långt fram i tiden förekom avancerade avloppssystem, i Visby byggde man som i andra medeltida städer på vår kontinent ett avloppssystem i mitten av 1200-talet.

Under senare tid kom dock de växande storstäderna att få kraftigt underdimensionerade avloppssystem. Nyinvesteringar blev för dyra, och de gamla systemen glömdes bort och förföll. Först på 1800-talet började man åter anlägga kloaksystem efter rationella grunder. Storbritannien var föregångsland, här anlades de första kloaksystemen i murat tegel på 1830-talet. Storbritannien följdes snart av Tyskland och USA. I Sverige påbörjades byggandet av ett avloppssystem i Göteborg 1866 och i Stockholm 1868. De tidiga avloppsledningarna användes främst för disk- och tvättvatten. Att ansluta toalett till avloppssystemen var länge förbjudet, och blev vanligt först på 1920-talet.

 

Kommunala avlopp

Med ett kommunalt avloppssystem menas en avloppsanläggning som sköts av en kommunal förvaltning eller ett kommunalägt bolag. Till ett sådant system kopplas avloppsvatten huvudsakligen i tättbebyggda områden. Kommunen har då som ansvar att se till att avloppsvattnet renas i en reningsanläggning igen innan det åter skickas ut till sjöar, hav och vattendrag igen.

I äldre områden kan det förekomma att spillvatten och dagvatten avleds i samma ledning (kombinerat system). I nyare områden finns skilda ledningar för spillvatten respektive dag- och dräneringsvatten (duplikatsystem). duplikatsystem minskar risken för översvämning och inträngning av spillvatten i källare i samband med stora regnmängder.

 

Enskilda avlopp

Enligt fastighetstaxeringen 2001 finns i Sverige uppskattat drygt 850 000 fastigheter som saknar anslutning till kommunalt avloppssystem. Av dessa är cirka 500 000 småhus för permanentboende och resten stugor (fritidshus). Många av dessa bostäder har egna reningsanläggningar. Dålig rening av avloppsvatten från enskilda avlopp bidrar till övergödning av vattendragen genom kväve och fosfor. De vanligaste förekommande reningsteknikerna är slamavskiljning med efterföljande infiltrationsanläggning eller markbädd samt minireningsverk. Att enbart ha slamavskiljning som reningsmetod är olagligt.

Trekammarbrunn är en konstruktionslösning som används för att avskilja sedimenterande material ur toalettvatten och bad-, disk- och tvättvatten från hushåll som saknar anslutning till kommunalt avlopp (enskilda avloppsanläggningar).

Trekammarbrunnen renar inte avloppsvattnet från föroreningar som är lösa i vattnet, eventuella rester av tvättmedel och så vidare följer med vattnet. Från trekammarbrunnen rinner vattnet normalt vidare till en stenkista eller en infiltrationsanläggning för s.k. avloppsinfiltration. Andra typer av rening är kompaktfiler, markbädd eller minireningsverk.

Reningen av fosfor och kväve är undermålig i äldre reningsanläggningar. Därför står enskilda avlopp för en oproportionellt stor andel av hushållens bidrag till övergödningen av sjöar och vattendrag. Särskilt i stenkistor går vattnet snabbt ner till grundvatten utan att hinna renas. Risk finns då att dricksvattenbrunnar förorenas av avloppsvatten.

 

Anläggning av avlopp

Avloppsledningar ska förläggas med självfall och det innebär att man monterar ledningen med en lutning så att vattnet kan rinna av sig självt med hjälp av naturens lagar. En avloppsledning i ett hus ska förläggas med 1 % (1 cm per meter) lutning. Är lutningen för lite kan det bli stopp för att vattnet inte rinner undan och fastnar i böjar och dylikt (vilket såklart kan hända ändå även fast du har rätt lutning, men löper mycket mindre risk), är lutningen istället för mycket rinner vattnet snabbare än de fasta komponenterna vilket också kan orsaka stopp.

Markavlopp kan förläggas med mindre lutning 0,6 % (0,6 cm per meter) lutning. Går det inte att montera med fall till stammen eller om rördimensionen är för liten finns det avloppspumpar som kan lösa det problemet.

För att få anlägga ett enskilt avlopp krävs tillstånd från det kommunala Miljökontoret. För att ändra placering eller installera avlopp i sitt hus kan bygganmälan krävas.

 

Juridisk reglering av avlopp i Sverige

Miljöbalken

Utsläpp av avlopp är definierat som miljöfarlig verksamhet i miljöbalken. I balkens mening är avloppsvatten:

  1. spillvatten eller annan flytande orenlighet
  2. vatten som använts för kylning
  3. vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för en viss eller vissa fastigheters räkning (dagvatten)
  4. vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats.

Spillvatten och annan flytande orenhet omfattar bl.a. avloppsvatten från hushåll och industrier och lakvatten från deponier. Med vatten som använts för kylning avses alla slags kylvatten, exempelvis kylvatten från kylning vid en industriprocess och vatten som används för att kyla ett värmesystem.

Med dagvatten avses tillfälliga flöden av exempelvis regnvatten, smältvatten, spolvatten och framträngande grundvatten. Dränvatten är sådant vatten i marken som avleds genom dränering.