Frågor & Svar (FAQ)

Vanliga Allmänna Frågor

Hur kan jag få mer information om vilka projekt Avloppsjouren har utfört?

Svar: Under rubriken Nyheter, finns alla Avloppsjouren pågående och avslutade projekt. Alla våra anställda lägger ständigt upp bilder och nyheter där från våra nuvarande projekt.

Har Avloppsjouren god kreditvärdighet, säkerhet & försäkring?

Svar: Vi använder alltid godkänd säkerhetsutrustning. Alla våra anställda är fullt utbildade. Vi är fullförsäkrade.

Avloppsjouren grundades 2009, vi har kreditvärdighet AA; som är näst högsta möjliga kreditvärdighet. Se gärna nedan för alla möjliga kreditvärdigheter ↓

AAA – Högsta kreditvärdighet
Endast aktiebolag kan nå AAA (Trippel-A). Bolaget ska dessutom omsätta mer än 2 miljoner, ha varit verksamt i minst 10 år och dessutom ha nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt.

AA – God kreditvärdighet
AA (Dubbel-A) är den högsta rating ett handels-, kommanditbolag och enskild firma kan få. För aktiebolag krävs en omsättning över 1 miljon och nyckeltal som ligger över branschens genomsnitt.

A – Kreditvärdig
För att uppnå A (Enkel-A) krävs nyckeltal som ligger på eller nära branschens genomsnitt.

AN – Nystartat bolag
Ges ut till nystartade företag där ingen negativ information finns.

B – Kredit mot säkerhet
Ges ut till företag med nyckeltal som ligger under branschens genomsnitt och till företag där negativ information finns.

C – Kredit avrådes
Ges till företag som har stora betalningsproblem, förbrukat aktiekapital, konkursengagemang samt till företag med nyckeltal som långt understiger branschgenomsnittet. Företag som har allvarliga revisorsanmärkningar får också rating C.

(-) – Ej fastställd rating
Rating fastställs inte på företag där viktig information saknas, är inaktuell eller på företag som inte är aktiva.


Vanliga Frågor Angående Rörspolning/Villaspolning

Vad innebär rörspolning och varför gör man det?

Svar: Rörspolning innebär att man med hjälp av vatten med högt tryck, i förebyggande syfte, spolar rent fastighetens rör för att förlänga rörens livslängd och minska risken för stopp till följd av avlagringar.

Stopp i fastighetens rör kan orsaka kostsamma och besvärliga vattenskador och läckage, vilket i många fall kan undvikas genom förebyggande åtgärder, där rörspolning är en viktig del.

Hur går en rörspolning eller stamspolning till?

Svar: En rör- eller stamspolning så börjar man med att spola rören i källaren ända ut till huvudledningen ute i gatan. Oftast behöver man gå fram och tillbaka flera gånger med rensslangen, för att lyckas spola bort allt som finns i röret, beroende på hur igensatta rören är. Om avlagringarna sitter så hårt fast att de inte går att spola bort, måste man göra en mekanisk rensning, fräsning, av rören med skärhuvuden och renskedjor.

När man är säker på att dessa rör i källaren är rena, så går man vidare med att spola rent rören i lägenheterna, tvättstugorna samt övriga utrymmen. För att komma åt rören i lägenheterna så behöver man få tillträde till dessa. Det är därför viktigt att de boende antingen är hemma eller att kompletta uppsättningar med nycklar, larmkoder osv till lägenheterna överlämnas till entreprenören innan arbeten med rör-eller stamspolningen påbörjas. Till övriga utrymmen i fastigheten har ofta fastighetsskötaren möjlighet att förse entreprenören med nycklar.

I de allra flesta fall så börjar man spola rören på våningen längst ned och jobbar sig uppåt i fastigheten, eftersom det oftast är mest avlagringar i rören längre ned i fastigheten.

Vad kostar en stam- eller rörspolning?

Svar: Det är svårt att svara generellt vad en stam- eller rörspolning kostar, då det beror väldigt mycket beroende på hur stor fastigheten är, hur många lägenheter det är, hur många rör som skall spolas, i vilket skick rören är i, etc.

Kontakta oss gärna för mer detaljerad information/pris angående just din situation.

Vad är en stam för något?

Svar: En stam är en vertikal (stående) rörledning i ett hus som mindre rör förgrenas ut ifrån. Precis som grenarna på ett träd går ut från en huvudstam så ansluter sig de horisontellt liggande rören från lägenheternas badrum och kök till huvudrörstammar.

När man pratar om stambyte, så menar man helt enkelt utbyte av de befintliga rören i fastigheten.

Hur ofta bör man spola rören i sin fastighet?

Svar: Stamspolning är något som skall utföras i förebyggande syfte. Stamspolning bör utföras vart tredje till femte år för att vara säker på att alla stammar, rör och avlopp hålls fria från stopp och beläggningar.

Igenfyllda rör kan leda till stamstopp med risk för översvämning och fuktskador. Skador som uppstår på grund av igensatta ledningar är både obehagligt och kostsamt. Var speciellt varsam när vatten börjar “komma tillbaka” vid användning av avloppet, eftersom detta snabbt kan leda till fuktskador.

Kan det bli smutsigt i fastigheten efter rör-/stamspolningen?

Svar: Vid en rör-/stamspolning så kan det leda till lite vätska samlas på golven, när vattenlåsen skall öppnas för att kunna spola rören, Det handlar dock inte om speciellt mycket som behöver torkas. Det är dock viktigt att man flyttar undan eller tömmer eventuella underskåp under handfat i badrum samt tömmer skåpen under diskbänken i köket, så att dom som skall utföra spolningen kommer åt att utföra den på rätt sätt.

Se även till att plocka undan eventuella värdefulla och ömtåliga saker som finns mellan lägenhetens dörr och badrum, WC samt kök, där man måste komma fram med spolslang och annan utrustning.


Vanliga Frågor Angående Rörfilmning

Hur går en rörfilmning till?

Svar: En rörfilmning innebär att man matar in en specialanpassad kamera med en ljuskälla i avloppsröret som skall filmas. Kameran har kontakt med en huvudenhet via en fiberoptisk kabel och operatören kan på så sätt filma röret invändigt. Operatören ser direkt/live via en skärm så man kan identifiera eventuella problem i avloppet.

Finns även möjlighet till att spela in klipp.

Varför filmar man rören?

Svar: Om det är så att man har läckage, stopp eller något annat problem med något rör i fastigheten, så är en rörfilmning ett bra sätt att hitta eventuella fel för att sedan kunna vidta lämpliga åtgärder, för att komma tillrätta med problemet.

Det kan vara lämpligt att spola rören innan man filmar, eller till och med en rörrensning, beroende på rörens skick; för att operatören ska få bästa överblick på fallet. Rörfilmningen genomförs sedan genom att en kamera sätts ned inuti röret, via t ex en renslucka. Kameran, som har en ljuskälla längst fram på kamerahuvudet, åker sedan fram och tillbaka inuti röret och filmar hur röret ser ut på insidan. Kamerahuvudet är vridbart 360 grader och kan således filma hela röret.

Vad kostar en rörfilmning?

Svar: Det är svårt att svara generellt på vad en rörfilmning kostar, eftersom priset beror på hur stor fastigheten är, hur många lägenheter det är, hur många meter rör som skall filmas, i vilket skick rören är i.

Kontakta oss gärna för mer information om pris och eventuella frågor angående rörfilmning för just ditt fall!


Vanliga Frågor Angående Rörrensning/Fräsning

Vad är det för skillnad på rörrensning och rörspolning?

Svar: Rörspolning eller stamspolning gör man som en förebyggande underhållsåtgärd, innan det blivit stopp i rören i fastigheten. Man använder bara kallt vatten under högt tryck för att spola bort de avlagringar som sitter på insidan av rören.

Rörrensning däremot utförs när avlagringarna sitter så hårt på insidan av rören att det inte går att spola bort dem med endast vatten. Rörrensningen görs då med antingen specialanpassade skärhuvuden eller renskedjor, som antingen skär eller slår bort avlagringarna. Det kan t ex handla om korrosion, stenar, betong eller liknande som hamnat i avloppet.

Rörrensning kan utföras både som en akut åtgärd för att lösa stopp i avloppen, men också som en del av en rör- eller stamspolning, när man inte får bort alla avlagringar genom att endast spola rören med vatten.

Behöver man städa fastigheten efter rörrensningen?

Svar: Beroende på var stoppet i avloppet sitter i fastigheten, så kan det bli nödvändigt att komma in i din fastighet, för att försöka rensa stoppet därifrån. Detta kan leda till lite vätska på golven, när vattenlåsen skall öppnas för att kunna spola eller rensa rören under handfat i badrummet eller under diskbänken i köket. Det handlar generellt inte om speciellt mycket som behöver torkas. Det är dock viktigt att man flyttar undan eller tömmer eventuella underskåp under handfat i badrum samt tömmer skåpen under diskbänken i köket, så att personalen kommer åt att utföra rörrensningen på rätt sätt.

Se även till att plocka undan eventuella värdefulla och ömtåliga saker som finns mellan fastighetens entrédörr och badrum, WC samt kök, där man behöver komma fram med spolslang och annan utrustning för rörrensningen.

Vad kostar en rörrensning?

Svar: Det är svårt att svara generellt på vad en rörrensning kostar, det bästa är att kontakta oss för att få pris för just ditt specifika fall.

Hur går en rörrensning/fräsning till?

Svar: När man genomför en rörrensning så börjar man med att försöka identifiera var någonstans stoppet i röret sitter med hjälp av rörfilmning. När stoppet är hittat så går man in i rummet (badrum & kök t.ex) som ligger närmast stoppet och spolar avloppet med högtrycks kallvatten.

Ofta får man gå fram och tillbaka flera gånger med rensslangen, för att lyckas spola bort allt som finns i röret, beroende på hur igensatta rören är. Om stoppet sitter så hårt att det inte går att spola bort, måste man göra en mekanisk rörrensning, fräsning, av rören med skärhuvuden och renskedjor.

Kan man spola bort alla typer av stopp i avloppet?

Svar: Det beror lite på vad stoppet i röret beror på, när det gäller att välja metod för att lösa upp stoppet. Ofta försöker man först spola rent röret med vatten under högt tryck genom en så kallad rör-eller stamspolning. Om stoppet kvarstår efter spolningen, så fräser man bort stoppet med specialanpassade skärhuvuden eller renskedjor, genom att göra en så kallad mekanisk rörrensning/fräsning. 


Vanliga Frågor Angående Relining/Rörinfodring

Vad är relining och rörinfodring?

Svar: Relining – kallas även för rörinfodring och är ett komplement till ett traditionellt eller prebricerat stambyte där man istället för att byta ut rören i fastigheten, låter dom ligga kvar och istället renoverar dem med speciella plastbeläggningar på insidan av rören, så att ett nytt rör skapas inuti det gamla.

Då Avloppsjouren utför reliningsprojekt använder vi en kombination av de olika metoderna som finns på marknaden, för att nå alla delar av rörsystemet. Varje metod för relining/rörinfodring är mer eller mindre lämplig för olika situationer, det är därför viktigt att anpassa metoden efter den specifika fastighetens förutsättningar och det som skall utföras i reliningsentreprenaden.

Här finns mer information om relining/rörinfodring.

Varför är det billigare med relining av rör istället för byte?

Svar: Relining / rörinfodring som metod i sig är inte billigare än att byta ut rören, men relining/rörinfodring blir ofta billigare eftersom många rör i en fastighet ligger inbyggda i väggar och under golv som annars måste rivas upp och återställas till en ännu större kostnad. Reliningen/rörinfordringen går ut på att man låter befintliga rör ligga kvar orörda och så skapar man ett nytt platsrör inuti det gamla röret, som blir lika beständigt som om man bytt ut röret mot ett nytt.

Metoden är lämplig på vissa typer av projekt där det bara är rören som är dåliga och måste åtgärdas. I de flesta fastigheter där rören är dåliga, så är det dock flera saker i fastigheten som behöver åtgärdas, t ex tätskikten och elinstallationer i badrummen och då är inte relining/rörinfodring ett alternativ, eftersom man endast kan relina/rörinfodra rören i fastigheten.

Här finns mer information om relining/rörinfodring. 

Är relining/rörinfordring en säker och beprövad metod?

Svar: Ända sedan 1990-talet har man utvecklat och förfinat reliningsteknikerna och de är idag att betrakta som säkra och beprövade metoder, som är accepterade av både privata och allmännyttiga fastighetsägare, byggentreprenörer, branschorganisationer samt myndigheter.

Vad kostar det att utföra relining/rörinfodring?

Svar: Det beror helt på vad det är som skall relinas, hur tjocka rören är, i vilket skick rören är i, om rören redan är filmnade, rensade och spolade, hur många meter som skall relinas osv.

Genom att använda kontakta oss eller ringa oss på 0413-40 40 90 för en närmare diskussion angående exakt vad det är som skall relinas och för en eventuell offert.

Hur länge håller relinade rör jämfört med helt nya rör?

Svar: Relinade/infodrade rör får samma livslängd som ett helt nytt plaströr, eftersom det är precis vad man skapar inuti det befintliga röret när man relinar. Även om det befintliga röret är trasigt eller defekt på andra sätt, så spelar det ingen roll, för det nya plaströret blir självbärande och får samma tekniska livslängd och funktion, som om man bytt ut det mot ett helt nytt rör.

När skall man välja relining och när ska man välja stambyte?

Svar: För att avgöra om relining/rörinfodring är ett alternativ för Er fastighet skall Ni till att börja med fråga Er vad Er fastighet har för behov. Varje fastighet är unik och åtgärderna man vidtar, måste således vara anpassade efter rådande förutsättningar.

Om fastigheten är i bra skick generellt sett, med intakta tätskikt i badrum och våtrum, men har avloppsrör i dåligt skick som dessutom ligger svårtillgängligt i källargolv, ingjutet i trappor osv, är relining/rörinfodring ett bra alternativ. Om däremot badrummen ändå måste rivas ut och renoveras inom några år är det bättre att satsa på ett traditionellt eller prefabricerat stambyte direkt, där man gör allt samtidigt, både byter ut befintliga rör och gör om badrummen från grunden.

Ofta kan relining/rörinfodring vara ett bra komplement till vanligt traditionellt eller prefebricerat stambyte och kan göras på vissa delar av rörsystemet – till exempel rör under källargolv som annars kan kosta mycket att frilägga och sedan återställa.

Hur lång tid tar det att genomföra relining/rörinfodring?

Svar: Det är väldigt svårt att ge något generellt svar på denna fråga, eftersom det är många variabler som påverkar entreprenadtiden för relining/rörinfodring. Till exempel så påverkar antalet meter som skall relinas, diametern på rören, i vilket skick de nuvarande rören är i, vilken metod för reliningen som skall användas, etc.

Man brukar dock säga att det brukar gå snabbare att utföra rörinfodring på rören, än att göra ett traditionellt eller prefabricerat stambyte där man bilar upp rören, byter dom och återställer. Man skall dock komma ihåg att i ett traditionellt eller prefabricerat stambyte, så renoverar man inte bara rören i fastigheten, utan ofta renoverar man badrummen från grunden, el- och ventilationssystem byts ut, etc.

Man måste samtidigt komma ihåg att relining/rörinfodring endast kan utföras på de utslitna rören i fastigheten. Om det är så att t ex tätskikten i badrummen eller eldragningarna är utslitna också, så finns det inget annat alternativ än att riva ut badrummen och då blir det billigare att byta rören samtidigt som man gör ett traditionellt eller prefabricerat stambyte där man bygger upp badrummen från grunden. Relining/rörinfodring skall därför ses som ett bra komplement till det traditionella eller prefabricerade stambytet, när det är svårt att komma åt att byta vissa rör.

Kontakta oss gärna för mer information angående tid och pris till just din bostad.

Hur lång tid tar det normalt för epoxyn att stelna när man relinar?

Svar: Det beror bland annat på vad det är för temperatur i luften runt rören som relinas, vilken dimension det är på rören, vilken metod man använder för reliningen/rörinfodringen, om man tillför värme för att snabba på torkningen med mera.

Det kan ta allt från 4 till 24 timmar för epoxyn att torka och de som utför reliningen/infodringen hos Avloppsjouren gör vad de kan för att snabba på torkningsprocessen så mycket som möjligt, så att problemen till följd av avstängda rör för boende och lokalhyresgäster blir så få som möjligt.

Vad är det för skillnad på relining och rörinfodring?

Svar: Relining och rörinfodring är precis samma sak, dvs ett bra komplement till ett traditionellt eller prefabricerat stambyte där man istället för att byta ut rören i fastigheten, låter dom ligga kvar och istället renoverar dem med speciella plastbeläggningar på insidan av rören, så att ett nytt rör skapas inuti det gamla.

Här finns mer information om relining och rörinfodring.


Vanliga Frågor Angående Slamsugning

Farligt avfall tex. spillolja. Kan ni hämta det?

Svar: Nej tyvärr, vi tar inte hand om farligt avfall än sålänge.

Måste jag tömma min septiktank varje år?

Svar: Ja, om du använder din fastighet ska du tömma tanken varje år, framför allt för att slippa problem med igensatta avlopp och ledningar. Det finns dock möjlighet ifall du t.ex inte bor i ett så kallat fritidshus mer än då och då under perioder, då vill du nog kontakta Miljö- och Hälsoskyddskontoret i Malmö och ansöka om att få tömma exempelvis vartannat år.

Telefontider:
Vardagar kl 9–12, 13–15.30.

Vanliga Frågor Angående Takspolning

Byter ni ut trasiga pannor?

Svar: Ja, vi byter ut era trasiga takpannor! har ni några frågor, så säg bara till takteknikern som kommer och tvättar taket.

Kan man använda ROT på ert arbete?

Svar: Absolut kan man avända ROT på våra tjänster. Vi hjälper er med att ansöka om ROT.

Har ni säkerhet och försäkring?

Svar: Vi använder alltid godkänd säkerhetsutrustning. Alla våra anställda är fullt utbildade.

Takspolarna är ett dotterbolag till Avloppsjouren, vi har kreditvärdighet AA; som är näst högsta möjliga kreditvärdighet. Se gärna nedanför för alla möjliga kreditvärdigheter  ↓

AAA – Högsta kreditvärdighet
Endast aktiebolag kan nå AAA (Trippel-A). Bolaget ska dessutom omsätta mer än 2 miljoner, ha varit verksamt i minst 10 år och dessutom ha nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt.

AA – God kreditvärdighet
AA (Dubbel-A) är den högsta rating ett handels-, kommanditbolag och enskild firma kan få. För aktiebolag krävs en omsättning över 1 miljon och nyckeltal som ligger över branschens genomsnitt.

A – Kreditvärdig
För att uppnå A (Enkel-A) krävs nyckeltal som ligger på eller nära branschens genomsnitt.

AN – Nystartat bolag
Ges ut till nystartade företag där ingen negativ information finns.

B – Kredit mot säkerhet
Ges ut till företag med nyckeltal som ligger under branschens genomsnitt och till företag där negativ information finns.

C – Kredit avrådes
Ges till företag som har stora betalningsproblem, förbrukat aktiekapital, konkursengagemang samt till företag med nyckeltal som långt understiger branschgenomsnittet. Företag som har allvarliga revisorsanmärkningar får också rating C.

(-) – Ej fastställd rating
Rating fastställs inte på företag där viktig information saknas, är inaktuell eller på företag som inte är aktiva.

Hur lång garanti lämnar ni på utfärdad takspolning?

Svar: Vi lämnar upp till 10 års garanti beroende på förutsättningarna för ditt tak.

I vissa fall så finns det träd, buskar eller liknande som påverkar livslängden på ditt tak.

Hur ofta bör man underhålla sitt tak?

Svar: Vi tycker man bör behandla sitt tak varannat år, för att slippa mossa och andra påväxter.

Man behöver inte tvätta om det då, det räcker man gör en grönfri behandling.

En sådan behandling varar i ca 2-3 år beroende hur miljön är runt om. Bor man nära skog och vatten så sliter det på behandlingen snabbare på grund av den fuktiga miljön.

Får man bättre pris om man är flera fastighetsägare i ett område som går ihop och beställer era tjänster?

Svar: Ja det är klart man får, för då kan vi planera det lättare och slipper köra en massa mil med vår utrustning.

Hur lång tid tar det att tvätta ett tak?

Svar: Det är svårt att ge ett direkt svar på denna fråga då det kan variera beroende på många olika variabler, bland annat beroende på hur stort taket är och hur lutningen är på taket. Men generellt så brukar det ta lite drygt en dag att behandla ett tak.

Varför ska man tvätta sitt tak?

Svar: Först och främst så gör man det för att man inte ska få frostsprängningar.

Det innebär att takpannorna spricker på grund av att mossan binder vatten. När det blir temperaturskillnader så fryser mossan till is och då kan pannorna spricka.

För det andra så lyfter det utseendet på hela huset.


Vanliga Frågor Angående Grön-Fri Behandling

Kan man använda Grön-Fri på plåt/takpapp också utan att det påverkar det materialet?

Svar: Ja, det går alldeles utmärkt. Grön-Fri påverkar normalt inga byggnadsmaterial negativt.

När är det bäst att behandla med Grön-Fri?

Svar: Så snart som möjligt. Årstid, temperatur etc. har ingen betydelse så länge det inte är minusgrader och frost på ytorna. Om det är mycket växter kring ytan som ska behandlas är det en fördel att göra det tidigt på våren eller på hösten när växterna inte har fått blad eller har tappat dem.

Vid vilken temperatur kan man använda Grön-Fri?

Svar: Det bör vara plusgrader både i luften och på materialet du behandlar.

Det regnade en kort stund efter jag behandlade taket med Grön-Fri, måste jag behandla om taket nu?

Svar: All påväxt som träffas av Grön-Fri dör, så det gör inte så mycket om det kommer lite regn. På förpackningen står det att behandling bör undvikas om kraftigt regn förväntas inom 12 timmar. Helst bör Grön-Fri få verka så länge som möjligt. Vätskan bör torkar upp innan regnet kommer. Det är ju dock inte alltid lätt att planera detta.

Jag har en dricksvattenbrunn på gården. Kan Grön-Fri påverka vattnet?

Svar: I mycket olyckliga fall kan naturligvis medlet komma in i brunnen, dock att det på vägen hinner spädas ut till så låga koncentrationer att det inte kan på något sätt skada djur eller människor. Medlet dödar dock bakterier i brunnen vilket väl snarast är en fördel, åtminstone om det handlar om farliga bakterier.

Vi har en bevattningstunna kopplat till taket, ska jag koppla bort den efter behandling med Grön-Fri?

Svar: Ja, du bör ha den bortkopplad i minst 6 månader. Känsliga blommor kan påverkas av den Grön-Fri som spolas av med regnvattnet. Har ni takavvattningen kopplad till en damm bör den kopplas bort minst ett år.

Är det farligt om min hund eller katt slickar på en yta som behandlats med Grön-Fri?

Svar: Nej, den mängd som en hund kan få i sig genom att slicka på en yta är så små att husdjuret inte tar någon som helst skada av den. Det samma gäller det som kan tänkas fastna på tassarna. Dock bör de inte beträda ytorna precis efter behandling innan det har torkat upp.

Hur påverkar Grön-Fri mina växter?

Svar: Känsligheten mellan olika växter och därför bör man undvika att medlet kommer i kontakt med växter man håller kärt. Grön-Fri påverkar klorofyllet på blommande blad, de blir vitprickiga om de träffas av sprutdimma. Vanligt gräs t.ex. vissnar och blir gult, efter någon vecka växer det som vanligt igen.

Jag har behandlat min trätrall med Grön-Fri, algerna dör men kommer tillbaka redan efter några månader, varför?

Svar: Grön-Fri dödar all påväxt som blir träffat och gör att nya alger inte kan etableras på ytan. De döda algerna skiftar färg till grått försvinner för det mesta utan att man behöver tvätta ytan. Hur lång tid det tar varierar beroende på ytans egenskaper. Samma gäller för hur lång tid det tar för att påväxten kommer tillbaka, ytans läge och egenskaper har stor betydelse. Efter en tid, när Grön-Fri har gjort sitt jobb bryts de aktiva ämnen ner och det är den rena ytan som bidrar till effekten framöver. Det är en ständig kamp mot naturen och alger etablerar sig på ytor utomhus som är fuktiga under längre perioder, detta händer även på helt nya ytor. En trätrall under är en typisk sådan yta, framför allt lite äldre trätrall med nedbrutna träfibrer och smuts på ytan. Så det är inget fel på produkten, den gör sitt jobb, dvs. dödar det som växer. Det är många andra faktorer som gör att det kommer tillbaka snabbare än förväntat, det främsta är att ytorna ständigt är fuktiga. Vissa ytor måste man behandla oftare än andra.