Rörinfodring

Detta är några av fördelarna som vi ser:

 • Kostnadseffektivare

 • Miljövänligare

 • Ingen asbesthantering

 • Längre garanti

 • Arbetet räknas i dagar ej veckor

 • Dokumenterad livslängd på minst 50 år

VAD INNEBÄR RÖRINFODRING?

Rörinfodring innebär enkelt uttryckt att ett nytt rör gjuts inne i det gamla.

Rörinfodring eller relining är ett alternativ till traditionellt byte av rör, och används i första hand på rör som ligger ingjutna i hus och mark.

Varför väljer man att relina istället för att göra ett traditionellt rörbyte?

Många av de större rören, dvs stammarna är ingjutna i fastigheten och marken. Detta gör att vid ett stambyte så måste golv och väggar bilas upp för att blottlägga de gamla rören. Ingripandet är omfattande och arbetet bakom är tidskrävande och kostsamt.

Rörinfodring däremot är tidsbesparande och kostnadseffektivt. Du slipper oftast att bila upp och blottlägga rören överhuvudtaget, utan kan i de flesta fall utföra rörinfodring från ”brunn” till ”brunn”. Ytterligare fördelar med rörinfodring är, bortsett från de lägre kostnaderna, bland annat mindre materialåtgång och minskade transporter.

Rörinfodring tillvägagångssätt:

Rörinfodring är genialt! Fördelarna är många men det bästa är att vatten och avlopp normalt kan användas precis som vanligt kväll, natt och morgon. Normalt behöver vi bara en dag för att åtgärda rören i en lägenhet. Dagen efter åtgärdar vi stammarna. Vi gjuter alltså ett nytt rör inuti det gamla och steg för steg, så här går det till:

1. Informationsmöte

Vi börjar med att informera alla berörda parter om vad som kommer att ske och hur det går till. Vi berättar om tider, hållpunkter och tillvägagångssätt och besvarar förstås alla frågor. Alla informationsinsatser till de boende som krävs under arbetets gång planeras och förankras hos beställaren.

2. Rensning / Fräsning

Vi demonterar sanitetsporslin och vattenlås i lägenheten. Via rensluckor, golvbrunnar eller anslutningar för toalett och handfat går vi in och rensar noggrant med vatten och ett roterande rensverktyg, en så kallad avloppsspolning. Givetvis lägger vi ut skyddspapp på de ytor vi arbetar. De boende behöver ej flytta från sin lägenhet under arbetets gång. Till skillnad från ett stambyte behöver de inte flytta undan sina möbler, mycket mindre täcka dem för att slippa damm. Fördelarna med rörinfodring är många.

3. Inspektion

Med en inspektionsfilmning görs en noggrann undersökning av hela avloppssystemet där alla delar inspekteras. Varje avvikelse dokumenteras i en kontrollplan.

4. Gjutning av nya rör (Relining / Rörinfodring)

Nu går vi in och gjuter de nya rören inuti de gamla. Efter härdning finns ett helt rör inuti det gamla – Rörinfodring.

5. Kontroll/dokumentation

När rörinfodringen har härdat är resultatet ett nytt avloppssystem med mycket starka, skarvlösa och självbärande rör. Vi kontrollerar kvaliteten på rörinfodringen genom att vi sänder ner en kamera för en inspektionsfilmning – alla ledningar dokumenteras med spårbarhet på film. När det är klart återstår inget annat än att montera tillbaka sanitetsporslin och vattenlås i lägenheten. Och när det är gjort märks det överhuvudtaget inte att vi har varit där.

6. Överlämning

Sist av allt överlämnas dokumentationen till uppdragsgivaren. Allt material dokumenterat på film lämnas tillsammans med en signerad kontrollplan för samtliga ledningar till fastighetsägaren/uppdragsgivaren, i samband med godkännande av det nya rörsystemet och rörinfodring. Dokumentationen utgör en garanti och är till mycket god hjälp vid eventuellt behov av framtida arbeten i rörsystemet.


Mer Om Rörinfodring

Risker
Sveriges Byggindustrier och Svenskt vatten avrådde 2011 från renoveringar där epoxiplast som innehåller Bisfenol A används eftersom det finns risk för att ämnet läcker ut i dricksvattnet. Avloppsjouren och Reliningsjouren använder inte Bisfenol A. Branschföreningen relining i fastigheter svarade att det inte fanns några risker med verksamheten. Mellan 2007 och 2011 renoverades vattenledningar i cirka 3000 lägenheter i Sverige med metoden där insidan beläggs med plast som innehåller det giftiga ämnet bisfenol A. Kemikalieinspektionen tog 2013 i samarbete med Livsmedelsverket och Boverket vattenprov i 22 lägenheter i Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessa visade att bisfenol A finns i dricksvattnet hos åtta av dem. Halterna uppmättes till mellan 0,01 — 1 µg bisfenol A per liter vatten. Denna rapport skall sedan redovisas till Miljödepartementet senast den 15 december 2013 för vidare åtgärder. En anledning till att man byter gamla stammar är att man vill undvika vattenskador. Den av försäkringsbolag drivna sammanslutningen Vattenskadecentrum, publicerar varje år en vattenskaderapport som sammanställer inkomna vattenskador och statistik kring från vilka delar/detaljer vattenskador uppkommer från. Beroende på hur man sammanfattar statistiken är det ca 20-30% av uppkomna vattenskador som beror på avloppen. Vidare säger vattenskaderapporten ingenting statistiskt, om det är på grund av byggfel eller om det är undermåligt underhåll som är orsaken.

Det finns tekniska risker med rörinfodring som till exempel kvaliteten av utfört arbete. Detta är på grund av att arbetet beror väldigt mycket på skickligheten hos den hantverkare/fackman som utför arbetet samt kvalitetskontrollen hos det företag som utför själva reliningen. De riskerna återfinns dock inom i princip all byggindustri, där människan är den som utför arbetet. Våra reliningstekniker på Reliningsjouren är väldigt skickliga och vill absolut inte att skjutning av long line strumpa ska gå fel t.ex, skulle det hända ändå så står vi självklart för återställning.

Rör i byggnader
Traditionellt har rörledningssystem renoverats genom att VA-stammarna (i till exempel kök och badrum) helt enkelt byts ut mot nya rör, ett så kallat stambyte. Ett traditionellt byte av avloppsrör är ett omfattande ingrepp, där väggar och golv måste bilas upp för att vatten- och avloppsledningarna ska kunna friläggas. Det kan även innebära att de boende måste evakuera bostaden under tiden arbetet utförs. Under 1990-talet började man söka efter ett alternativ till de omfattande arbetena, och idag finns flera olika metoder där rörens insida renoveras med olika material och metoder. Fördelarna med rörinfodring jämfört med en traditionell renovering är bortsett från de lägre kostnaderna bland annat mindre materialåtgång och minskade transporter.

En rörinfodring förlänger rörens livslängd och är ett komplement till en traditionell renovering men kan aldrig ersätta en traditionell renovering. Metoden är vanligen billigare och snabbare.

Rör i mark
Här handlar det i första hand om grövre VA-ledningar i kommunala ledningsnät, men även om servisledningar som ansluter enskilda fastigheter till vatten- och avloppsnäten. Då ledningarna ofta är förlagda under gator och vägar, vill man undvika schaktning eftersom trafik, närboende och butiker påverkas negativt. Detta är bakgrunden till att schaktfri teknik är vanlig vid renovering av ledningar i mark, framför allt i tätorter. Alla de metoder som beskrivs nedan används.

När ett befintligt rör ska ersättas med ett nytt rör på samma plats men kanske med större tvärsnittsarea, kan detta uppnås genom den schaktfria metoden rörspräckning. När den nya ledningen byggs på annan plats är detta samma sak som nyanläggning, vilket innebär man antingen använder traditionell schaktning eller schaktfri teknik.

Vattentorn
Rörinfodring används även för vattentorn, ett exempel är vattentornet i Vadstena där materialet polyetenplast använts.

Long line – den oslagbara tekniken!

Long line-metoden (även kallad “strumpa”) är lämplig vid i stort sett all invändig renovering i fastigheter, huvudledningar och samlingsledningar. Detta är en reliningsmetod som innebär att vi med hjälp av tryckluft skjuter in en strumpa i det gamla röret. Strumpan som är ett flexibelt foder är indränkt i härdplast – Epoxy, härdar under tryck.

Efter mellan 2-6 timmars härdning (beroende på temperatur och förhållande) har det flexibla fodret härdat och har blivit ett helt tätt nytt rör inne i det gamla röret. Slutligen går vi in med en fräsrobot och öppnar upp alla pågående stick.

Long line metoden är lämplig vid i stort sett all invändig renovering i fastigheter, huvudledningar och samlingsledningar som även är de som oftast ligger ingjutna i källargolv, samt dagvattenledningar. Long line kan även användas i fuktiga förhållanden. Vi sätter Long line i rör med dimensioner från 70 mm till 800 mm och kan även skjuta rör upp till .

Den största fördelen är att även om det gamla röret som fortfarande ligger utanpå det nya, skulle rasa samman så har det nya röret samma funktionsduglighet som vid ett traditionellt rörbyte och klarar av att stå helt för sig själv.

Under hela processen så övervakar vi arbetet genom inspektionskamera med en samtidig dokumentering över rörsystemet och det slutliga resultatet.

Point line – vid akuta situationer!

Även kallad punktlagning, detta är en reliningsmetod som innebär att vi lagar en separat punkt istället för att så som med en Long line laga en hel sträcka. Point line använd främst vid akuta lagningar eller begränsad skada på röret.

Det har även blivit allt vanligare att om du har återkommande problem med rötter som växer in vid skarvarna i rören så kan vi sätta en enkel Point Line över detta, vilket förhindrar rötterna från att åter växa in vid skarvarna. Hållbarheten vid en Point line är precis lika hållbart som vid en Long line.

Får du en akut läcka i din villa eller i en bostadsrättsförening reparerar vi läckan temporärt med en Point Line, detta så att du får extra tid att planera för en större renovering av dina rör. Dock skall man inte vänta för länge med en helrenovering, då det i äldre rör som börjat läcka på ett ställe garanterat kommer börja läcka eller i värsta fall rasa samman inom en snar framtid.

Gemensamt för Long line och Point line

 • Samma hållbara resultat
 • Garanterat minst 3mm nytt rör
 • Härdar även i fuktig miljö
 • Elastiskt upp till 60 %
 • Tål rensning och belastning precis som ett traditionellt bytt rör.

Spray line

Revolutionerande sprutrelining.

ElastoFlake, ett nytt material från Relining Group, är en polymer plastmassa avsedd för sprutrelining, och som utvecklats speciellt för att möta de utmaningar man kan stöta på vid renovering av avloppsrör.

Den nya tekniken gör det möjligt att tillförlitligt skapa en smidig och slitstark ny yta på insidan av avloppet utan att skada befintliga strukturer. Materialet tål mycket stora temperaturvariationer, vilket möjliggör för en mängd olika användningsområden, inklusive industriella avloppssystem.

Den höga elasticitet gör att man undviker sprickor och spänningar som kan uppstå vid termisk expansion eller mekanisk påfrestning. ElastoFlake anpassar sig perfekt till förändringar i de axiella och radiella storleken av röret.

Resistent mot temperaturförändringar

Liknande material har använts till exempel i simbassänger, vattenbehållare, som skyddande beläggning på de inre ytorna i tankar, beläggningar i nya gjutjärnsrör, och som inre beläggning för rörledningar, inklusive olja- och gasledningar. Beläggningen bildar ett antibakteriellt skydd, vilket gör den lämplig för användning i avlopp.

Utvecklat för att möta behoven hos kunden

Relining Groups började utvecklingen av det nya materialet genom att lyssna på kundernas önskemål. Sett utifrån kundens synvinkel, var det viktigaste ett snabbt och säkert utförande till minsta möjliga kostnad, utan att för den skull kompromissa med kvaliteten.

ElastoFlake har utvecklats som en del av ett kvalitetsledningssystem, där är den viktigaste faktorn är kvalitetssäkring. Detta försäkrar således att projekten uppfyller krav på kvalitet och effektivitet som krävs utav produkten.

ElastoFlake ger både kunden och utföraren ett idealiskt åtagande att arbeta effektivare, eftersom materialet torkar och härdar snabbt, vilket möjliggör snabb bearbetning utan att kompromissa med kvaliteten.

Hybridteknik

En kombination av flera tekniker

Denna teknik passar sig väl när du har såväl stora som små rör som skall relinas. Här går vi först in med strumpan som du kan läsa mer om vid Long Line. Efter att strumpan har härdat går vi in och fräser upp eventuella stick för att i sin tur sätta grenförstärkare där.

När detta är gjort sprutrelinas sedan de mindre rören.

Vanligast är att man utför denna form av Hybridteknik vid renovering av varierande storlekar av rör. Där man till exempel i första hand sätter Long Liner i stammar och sedan sprutrelinar upp i avloppsrör som går fram till toalett, golvbrunnar eller köksavlopp.

NÅGRA FLER FRÅGOR?

99%

Är du fortfarande inte helt hundra på vad rörinfodring innebär? I så fall kontakta oss gärna längre ner på denna sida så svarar vi mer än gärna på alla dina frågor eller klicka på knappen nedanför för svaren på de vanligaste frågorna.

Frågor & Svar

Kontakta Oss

Skicka E-Post Till Oss

Ditt Namn ( * )

Din E-Post ( * )

Ämne

Ditt Meddelande

Vid brådskande ärenden så var vänlig och ring in till oss på 0760-800 800 för att komma i kontakt med oss så fort som möjligt. Vi svarar vanligtvis kontaktformulär & e-post inom 24 timmar.

Jag förstår, mitt ärende är inte brådskande