För att en fastighet ska få lov att byggas måste den kunna förses med anordningar för vatten och avlopp. När det gäller avlopp skiljer man mellan två system. I det ena tas spillvatten om hand, i det andra regnvatten. Ligger fastigheten inom ett område med kommunalt vatten- och avloppsverk ansluts byggnaden till kommunens ledningsnät. Är detta inte möjligt måste fastigheten förses med en så kallad enskild avloppsanläggning. Vilket avloppssystem du än kan, vill eller har skyldighet att använda måste det utföras enligt de statliga byggnadsreglerna. Dessa vilar på den vattenlag som bland annat säger att allt avloppsvatten som kommer från en byggnad måste tas om hand på ett sådant sätt att vattendrag inte förorenas, och så att vi inte orsakar olägenheter för andra eller oss själva. Olägenheter kan vara sådana saker som stopp i avloppet, luktar illa i avloppet, trasiga avloppsrör handfat, fel på avlopp toalett eller om det är tätt i avloppet.

Vill du läsa vidare mer om allmän fakta angående avlopp / avloppssystem? Klicka här.

  • avloppsregler för nya fastigheter
  • Vatten eller översvämning eller problem med avlopp? Inga problem, Avloppsjouren fixar det.
  • avlopp avloppssystem avloppsledning

De mest rigorösa bestämmelserna gäller spillvattnet. Detta får vi inte göra oss av med så att hälsofara, avlopp luktar, översvämning eller annan olägenhet kan uppstå. Detta betyder att i princip varje tappställe också måste ha ett avlopp. Det vi normalt ser av avloppssystemet för spillvatten i ett småhus är tämligen begränsat till avloppsdelarna i tvättställ och diskhoar med sina synliga vattenlås golvbrunnar och toalettstolar. Denna begränsning innebär emellertid inte att de dolda detaljerna är oväsentliga. Tvärtom!

Även till synes obetydliga ingrepp kan påverka systemet i stort. Därför fordras praktiskt taget alltid byggnadslov om du vill bygga ut eller på annat sätt önskar förändra avloppssystemet. Inte sällan vill även hälsovårdsnämnden ha ett ord med i laget. Hälsovårdsnämnden vill kontrollera sådana saker som avlopps rör, ifall du har avlopps lukt eller stopp i avloppet.

Sju viktiga ord om avlopp enligt Avloppsjourens operatörer

När du talar med din byggnadsnämnd eller någon annan berörd myndighet i avloppsfrågor, kan du ha god hjälp av att veta innebörden avföljande sju begrepp:

Avloppsjouren’s ord nummer 1: Avloppsvatten Gemensam benämning på dränvatten, regnvatten och spillvatten – i regel förorenat – som leds bort i rörledning eller dike.

Avloppsjouren’s ord nummer 2: Regnvatten Vatten av nederbörd som avleds direkt från tak och markytor, men som inte trängt ner i jorden.

Avloppsjouren’s ord nummer 3: Spillvatten Förorenat vatten, som inte kan betraktas som regnvatten eller dränvatten.

Avloppsjouren’s ord nummer 4: Stående ledning En rörledning med mer än 45° fall.

Avloppsjouren’s ord nummer 5: Luftningsledning Rörledning för tryckutjämning och ventilation av avloppsinstallationer.

Avloppsjouren’s ord nummer 6: Normalflöde Riktvärde för storleken av ett flöde i ett avlopp.

Avloppsjouren’s ord nummer 7: Samlingsledning Avloppsledning, avloppsrör eller annan avloppsanläggning till vilken två eller flera anslutningsledningar har anslutits.

Olika avloppssystem

Man skiljer mellan avloppssystem för spillvatten och för regnvatten, liksom mellan rörlednings-system inomhus och i tomtmark. För spillvatten finns i sin tur tre olika system. Det vanligaste är självfall, men detta kan kombineras med ett pumpsystem. Inom fritidsbebyggelse används ofta vakuumsystem. För regnvatten gäller utvändiga stuprör, men vid tak över uppvärmt utrymme kan även invändiga stuprör förekomma. Finns det risk för kondens ska sådana regnvattenledningar isoleras speciellt. Inomhus delas rörlednings-systemet upp i ett antal stamledningar i anslutning till våtenheterna.