Allmänna villkor

De allmänna villkoren gäller mellan kunden och Avloppsjouren Sverige AB så länge inget annat skriftligen har avtalats. De allmänna villkoren anses accepterade då kontakt har etablerats mellan kunden och Avloppsjouren Sverige AB.

Vi förutsätter att du/ni som kund har läst våra villkor innan ni bokar avloppsunderhåll eller ett annat arbete ifrån oss.
När ni använder er av hemsidan eller bokar via telefon gäller följande villkor:

1. Priser och betalning

Priserna är i svenska kronor och är inklusive moms om inget annat anges. Priserna för olika typer av arbeten varierar och det är alltid kundens ansvar att efterfråga prisuppgifter i samband med beställning av arbete/tjänst görs. I arbetstiden (timdebiteringen) innefattas följande: Kommunikation med kund via telefon, e-post, sms och liknande, resa till och från arbetsplatsen, ev. anskaffning av material, tid på plats, avrapportering, samt kommunikation med Skatteverket gällande ROT – avdrag. Invändningar mot bolagets prissättning, efter utfört arbete, är inte giltiga och kommer därför inte att beaktas. Betalning sker mot faktura och beloppet ska vara Avloppsjouren Sverige AB tillhanda senast på förfallodatum.
Betalning sker till det bankgironummer som anges på fakturan, BG 421-6487. Invändningar mot faktura ska ske inom tio dagar från fakturadatum, skriftligen eller per e-post till faktura@avloppsjouren.se, invändningar därefter kommer inte att beaktas.

2. Avloppsjouren Sverige AB´s ansvar

Entreprenören ansvarar för att beställd tjänst utföres fackmässigt enligt gängse arbetsrutiner. Entreprenören åtager sig att med tillbörlig omsorg ta vara på Beställarens intressen och samråda med denna i den utsträckning som uppdraget kräver och det är möjligt.

3. Betalningsvillkor

20 dagars betalningsfrist tillämpas, om inte annat avtalats. En påminnelseavgift om 150 kr debiteras kund efter fakturans förfallodag i det fall betalning ej har erlagts.
Efter fakturans förfallodag debiteras dröjsmålsränta om referensränta + 8 %.
Du har möjlighet att få fakturan sänd till dig enligt nedan alternativ:
e-faktura (företag)
PDF via mail
Kivra.
Pappersfaktura, ni debiteras då en fakturaavgift om 50 kr.

4. Kundens ansvar

Beställaren av tjänsten är kund om inget annat är överenskommet mellan beställare och Avloppsjouren Sverige AB. Som beställare av tjänsten är ni ansvarig för att betalning av fakturan sker till Avloppsjouren Sverige AB om inte annan huvudman (BRF, företag eller hyresvärd etc.) betalar kundens faktura enligt gällande anvisningar på fakturan.

​5. Material

Vid installations av kunders egna inköpta VVS-varor såsom, wc, blandare, rör gäller inga garantier på materialet.
Avloppsjouren Sverige AB ansvarar för inköp av rätt material för det arbete som utförts och kommer att fakturera kunden för detta. Avloppsjouren Sverige AB arbetar enbart med material som är beprövat och håller god kvalité. Om annat överenskommes och Avloppsjouren Sverige AB installerar material inköpt av någon annan än Avloppsjouren Sverige AB tar bolaget inte ansvar för eventuella felaktigheter som kan uppstå till följd av detta.

6. Ansvarsbegränsningar:

Avloppsjouren Sverige AB ansvara inte för skador som förorsakats av;
3.1 Befintliga defekter i ledning (rör, brunnar m.m.) såsom sprickor, hål, rörbrott, otäta rörfogar, förskjutning av ledningens läge eller
3.2 frätangrepp, erosion, främmande föremål, växtrötter, inre eller yttre mekaniska skador eller att fogtätningsmaterial saknas eller är krossat eller sättningar på grund av förändringar i grundvattennivån m.m. eller
3.3 andra liknande förhållande som Entreprenören ej rimligen kunnat undvika och vars följder denna ej kunnat förebygga.

7. Förseningar

Vi tar inte ansvar och förbehåller oss rätten att ta ut extra betalt vid förseningar i samband med, rörbrott, översvämningar, annan skada på egendom – sådant som försvårar eller försenar arbetet. Likväl som situationer där vi inte kan råda över omständigheterna såsom vid force majeur.

​8. ROT-avdrag

Vid nyttjande av ROT-avdrag skall uppgifter såsom personnummer och fastighetsbeteckning eller bostadsrättsföreningens org.nr samt lägenhetsnummer lämnas till Avloppsjouren Sverige AB vid beställningen av uppdraget.
I de fall Skatteverket inte beviljar hela eller delar av rotavdraget, kommer Avloppsjouren Sverige AB att skicka ett krav på det belopp som Skatteverket inte beviljat.

9. Reklamationer

Eventuella reklamationer på utfört arbete ska ske skriftligen per e-post till order@avloppsjouren.se eller via brev till Avloppsjouren Sverige AB alternativt via vår växel 0760-800 800.
Avloppsjouren Sverige AB ansvarar för att återkomma till kund inom 2 arbetsdagar från mottagen reklamation. Gemensam lösning ska i första hand upprättas.
Vid eventuellt återkommande avloppsstopp (inom 2 veckor) efter en av Avloppsjouren Sverige AB genomförd spolning, utför bolaget efter överenskommelse med kunden en rörinspektion med kamera för att filma avloppsledningen. Detta arbete utförs under dagtid, vardag (ej jourtid). Om fel, skada eller främmande föremål kan påvisas i avloppsledningen vid rörinspektionen debiteras kunden för rörinspektionen. I det fall det kan påvisas att ledningen är i välfungerande skick och avloppsstoppet ändå återkommit så debiteras kunden ingenting för rörinspektionen.

10. Bokning

Kunden kan välja mellan att anlita Avloppsjouren Sverige AB för planerat arbete eller jourarbete. Jourarbete: Vid kortare inställelsetid än 24 h kommer Avloppsjouren Sverige AB att hantera arbete som jour, om inget annat Avloppsjouren Sverige AB anges.

11. Löpande Debitering

Avloppsjouren Sverige AB debiterar kunden för den arbetstid som går åt för att slutföra det av kunden beställa arbetet. Vid löpande debitering: Minimidebitering på två timmar tillämpas alltid, inklusive servicebil. Pris för material och administrativa tjänster tillkommer.

12. Erbjudande/Kampanj

Det går inte att kombinera flera erbjudanden vid ett och samma beställningstillfälle. För att rabatt vid ett erbjudande uppge hänvisa till kampanj vid beställningstillfället.

13. Regler för avbokning & ångerrätt

Avbokning ska ske senast 24 timmar innan avtalad tid för arbetets start. Vid en försenad avbokning debiteras kunden en avgift på 1000 kr. I det fall kunden vill avboka ett arbete som skulle påbörjats inom en 24-timmarsperiod från bokningstillfället debiteras kunden en förhöjd framkörningsavgift om 1500 kr. 14 dagars ångerrätt gäller räknat från dagen då tjänsten bokas. Påbörjas tjänsten inom 14 dagar från bokning eller avtalets tecknande gäller inte ångerrätten och konsumenten har genom tecknande av avtal eller bokning godkänt detta.

14. Garanti

I det fall avloppsledningar är i bristande skick eller har passerat sin tekniska livslängd ansvarar Avloppsjouren Sverige AB inte för eventuella fel eller skador som kan uppstå på avloppsledningarna eller den övriga fastigheten, i samband med högtrycksspolning eller rörinspektion.
Garantin gäller från utfört arbete och under förutsättning att stoppet inte orsakats av oaktsamhet från kundens sida så som:
Nedspolade sanitetsprodukter så som blöjor, tamponger, bindor eller våtstarkt papper så som: Torky, hushållspapper, pappershanddukar etc.
Köksfetter, kaustiksoda och andra propplösare, byggnadsmaterial som t.ex. målarfärg, cement och fogmassa
Urinsten på grund av att detta måste avlägsnas mekaniskt med fräsmaskin
Om stoppet orsakats av främmande föremål i avloppet, t. ex. nedspolade leksaker, WC-dofthållare och annat som inte ska spolas ner
Alla garantiarbeten utförs endast under ordinarie arbetstid, vardagar mellan 07:00-16:00.
Övrig tid debiteras enligt jourtaxa.
Den tekniska livslängden på avloppsledningar varierar från 25–45 år, beroende på material, placering och installation.

Serviceavtal se garantivillkor under fliken Avtalskunder.

 

Dagtid

Behöver du hjälp dagtid?

Vi är bemannade från kl 08.00-16.00

Jourtid

Behöver du hjälp jourtid?

Kl 16.00-08.00

Tjänster

Avloppsrensning

Avloppsspolning

Rörinspektion

Slamsugning

Relining

Tak & fasad

Service 24h om dygnet

Alltid snabbt på plats

Fast pris på alla våra jobb

Kompetenta medarbetare

ROT-avdrag på våra tjänster

Vi sätter kunden först

Trygghet med rätt kompetens

Vi är stolta över vårt arbete och över att kunna göra viktiga insatser med hjälp av vår kompetens och erfarenhet. Eftersom vår arbetsplats ofta är någons hem, är det viktigt för oss att visa respekt och lösa varje uppdrag så smidigt som möjligt.