GDPR-policy

Om Avloppsjourens integritetspolicy

För oss är det viktigt att våra kunder känner förtroende och trygghet med hur vi hanterar personuppgifter. Enligt den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft den 25 maj 2018 vill vi försäkra våra kunder att all behandling av dessa sker på ett korrekt sätt.

Avloppsjourens integritetspolicy beskriver övergripande hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka personuppgifter vi behandlar, vilken laglig grund vi stödjer behandlingen på och hur länge vi sparar dina personuppgifter.

Avloppsjouren strävar efter att skydda dina personuppgifter och upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, olaglig behandling eller röjande av uppgift, ändring, oavsiktlig förlust eller förstörelse.

Denna policy gäller om du som kund använder, har använt eller har uttryckt en avsikt att använda, eller på annat sätt är associerad till någon av de tjänster som Avloppsjouren tillhandahåller, inklusive sådana förhållanden som etablerats innan policyn trädde i kraft.

Definitioner

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan relateras till en fysisk person såsom namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, organisationsnummer (gäller enskild firma).

Kund betyder en fysisk person som använder, har använt eller har uttryckt en önskan att använda eller på annat sätt kan relateras till någon av de tjänster som tillhandahålls av Avloppsjouren.

Behandlar betyder all hantering av personuppgifter såsom insamling, registrering, lagring, bearbetning, överföring, radering etc.).

Avloppsjouren betyder Avloppsjouren & Byggnadsentreprenören i Skåne AB (publ).

Personuppgifter som behandlas
  • Personuppgifter inhämtas från dig som Kund genom kontakt med Avloppsjouren, din användning av våra tjänster samt externa källor tex tredje part. Kategorier av personuppgifter som Avloppsjouren samlar in och behandlar är:
  • Identifieringsuppgifter såsom namn, personnummer, IP-adress, fastighetsbeteckning samt organisationsnummer till enskild firma.
  • Kontaktinformation såsom adress, telefonnummer, e-postadress.
  • Kommunikationsuppgifter som samlas in när Kunden besöker Avloppsjourens kontor och andra platser där Avloppsjouren tillhandahåller tjänster tex Mässor och andra event, eller när Kunden kommunicerar med Avloppsjouren via telefon, e-post, sms-meddelanden och andra kommunikationsverktyg som sociala medier och även personuppgifter relaterat till Kundens besök på Avloppsjourens webbplatser.
  • Uppgifter relaterade till tjänsterna såsom avtalets fullgörande eller brist på fullgörande, garantier på utförda arbeten, ansökningshandlingar för ROT-avdrag, förfrågningar och klagomål.
  • Uppgifter om deltagande i tävlingar och kampanjer såsom erhållna poäng, tävlingar eller kampanjpriser etc.
Syfte och laglig grund för behandling av dina personuppgifter

Avloppsjouren behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. De behandlingar av personuppgifter som vi utför stödjer Avloppsjouren på följande rättsliga grunder.

  • Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändiga för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig, tex att samla in uppgifter för att kunna utföra en avloppsspolning.
  • Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse tex spara personuppgifter för bokföringsändamål.
  • Avloppsjouren behandlar även dina personuppgifter för att tillhandahålla ytterligare tjänster genom marknadsföring såsom att erbjuda dig som kund Avloppsjourens tjänster, inklusive personliga erbjudanden baserade på samtycke från dig, eller Avloppsjourens berättigande intressen att erbjuda ytterligare tjänster.
  • Att organisera tävlingar och kampanjer för Kund baserade på Avloppsjourens berättigande intressen

Avloppsjouren behandlar dina personuppgifter i den omfattning det behövs för att vi ska kunna identifiera dig som vår kund och för att kunna genomföra och leverera de tjänster som du beställt samt att kunna vidta åtgärder på garantier på utförda arbeten. Avloppsjouren behöver även behandla dina personuppgifter för att kunna fakturera dig enligt avtal samt för att kunna vidta inkassoåtgärder om detta behövs för att säkerställa att vår fordran blir betald. Vi behandlar även dina personuppgifter för att Avloppsjouren ska kunna tillvarata våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig.

Direkt marknadsföring och Personliga erbjudanden

Vi behandlar personuppgifter för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster. Om inte direktmarknadsföring har begränsats av dig som kund, kan Avloppsjouren enligt berättigat intresse komma att behandla dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla personliga erbjudanden av Avloppsjourens tjänster.

När vi riktar direkt marknadsföring till dig, sker detta via brev eller e-post. Om du inte vill ta emot direkt marknadsföring kan du enkelt meddela oss detta till gdpr@avloppsjouren.se

Mottagare av Personuppgifter

Avloppsjouren kan komma att dela dina personuppgifter med andra som upprätthåller databaser, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Ett Personuppgiftsbiträdesavtal kommer att upprättas med annan leverantör som Avloppsjouren delar dina personuppgifter med. Avloppsjouren säljer inte, handlar eller på annat sätt överför personuppgifter till utomstående parter.

Hur länge sparar vi dina Personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas inte längre än nödvändigt. Personuppgifterna kommer att sparas så länge avtalsförhållande det består och därefter ytterligare ett år efter avslutad kundrelation.

Andra tidsfrister kan också gälla när personuppgifter sparas såsom garanti på utfört arbete och fullgörande av lagstadgade skyldigheter gällande bokföringslagens krav på lagring av bokföringsmaterial. Laglig grund: Fullgörande av avtal och rättsliga förpliktelser.

Dina rättigheter som Kund

Som kund har du rättigheter avseende behandling av dina personuppgifter. Du kan begära rättelse av dina personuppgifter om de är ofullständiga, otillräckliga eller felaktiga. Kontakta Avloppsjourens kundservice så hjälper vi dig med att få dina uppgifter rättade. Du kan kontakta oss på telefon 0760-800 800.

Du kan även begära radering av personuppgifter om tex dessa inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in. Begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Få information om hur dina personuppgifter behandlas av Avloppsjouren och få en kopia på personuppgifterna.

Eftersom det är viktigt att vi inte lämnar ut dina personuppgifter till någon annan måste all begäran om registerutdrag, radering och begränsning ske skriftligen och undertecknas av dig, då det är viktigt för oss att veta av vi kommunicerar med rätt person. Dina uppgifter kommer att skickas till din folkbokföringsadress. Du kan även återkalla ett samtycke till att behandla dina personuppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta Avloppsjouren via mail gdpr@avloppsjouren.se

Om du har klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.

Cookies

Vår webbplats använder cookies för att förbättra funktionaliteten för dig som användare. Här kan du läsa Avloppsjourens cookiepolicy.

Personuppgiftsansvarig

Avloppsjouren & Byggnadsentreprenören i Skåne AB (publ) Organisationsnummer: 556783–8056, Rolsberga 901, 243 96 Höör, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

I de fall Avloppsjouren behöver dela dina personuppgifter med annan leverantör upprättar Avloppsjouren ett personuppgiftsbiträdesavtal för behandling av dina personuppgifter.  Avloppsjouren vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa att personuppgiftsbiträdena behandlar dina personuppgifter enligt Avloppsjourens instruktioner och i enlighet med gällande lag.

Specifika uppgifter om behandling av personuppgifter kan också redogöras för i avtal och andra dokument relaterade till Avloppsjouren.

Kontaktuppgifter

Kunden kan kontakta Avloppsjouren med frågor angående begäran om registerutdrag, begäran om återkallande av samtycken, eller om Kunden vill framföra klagomål angående behandlingen av personuppgifter. Kontaktuppgifter till Avloppsjouren finns på webbplatsens kontaktsida.